Statut

STATUT FUNDACJI OCHRONA POLSKICH LASÓW – FOPL

 

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Ochrona Polskich Lasów, zwana dalej Fundacją używającą skrótu FOPL, ustanowiona przez Kamila Lejkowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberto Leszkowskiego w kancelarii notarialnej w Kartuzach,
ul Gdańska 9a, w dniu 23 grudnia 2016 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do spraw środowiska.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Fundacja jest apolityczna.

 3. Siedzibą Fundacji jest: 83-333 Garcz, ul. Widokowa 2, Gmina Chmielno

 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne. Zasady ich tworzenia określać będzie stosowna uchwała Zarządu Fundacji podjęta jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 6

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roli o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.

 

II - CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego poprzez:

 

 1. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych, związanych z ochrona lasów polskich i populacji leśnej zwierzyny łownej
  w połączeniu współpracy z Ministrem Środowiska, Polskim Związkiem Łowieckim
  i Nadleśnictwami;

 2. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji i poszanowania wartości dóbr narodowych i społecznej tolerancji;

 3. aktywna promocja wzorców związanych z ochroną środowiska naturalnego - szczególnie lasów, wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem przyrody i zwierzyny leśnej;

 4. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup
  i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie ochrony lasów, aktywności obywatelskiej, działania służące szeroko pojętej ochronie lasów, zwierzyny i pozostałej przyrody, ziemi i wszystkich rodzajów wód;

 5. dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
  i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
  w stosunku do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego;

 7. nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzoną przez nią działalność pożytku publicznego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Działalność kulturalną:

  1. organizowanie konferencji, spotkań, wystaw, konkursów, publikacji, koncertów, festiwali, pokazów teatralnych i filmowych.

 2. Działalność edukacyjną:

  1. upowszechnianie wiedzy o sposobach, rodzajach i metodach ochrony lasów;

  2. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym
   i międzynarodowym;

  3. organizowanie prelekcji na temat ochrony lasów , zwierzyny leśnej, przyrody, ziemi
   i wszystkich rodzajów wód;

  4. zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej
   i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;

  5. działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie;

  6. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych lub zbliżonych
   z celami Fundacji.

  7. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi, polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, Polskim Związkiem Łowieckim i Nadleśnictwami
   w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  8. zalesianie nieużytków, z udziałem wszystkich grup i środowisk społecznych, szkolnych, organizacji i wspólnot lokalnych

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swojego majątku.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku Fundacji.

 5. dochodów z odsetek bankowychi depozytów

 6. ze wsparcia finansowego podmiotów prawa cywilnego,

 7. ze wsparcia rzeczowego podmiotów prawa cywilnego,

 8. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,

 9. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

 10. działalności gospodarczej Fundacji,

 11. sprzedaży przedmiotów darowizn.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.

 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 5. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 

IV - WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa Fundacji i Zastępcy Prezesa Fundacji.

 3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.

 4. Osoby w zarządzie mogą być ze sobą spokrewnione oraz spowinowacone.

 5. Wybór nowych członków Zarządu następuję w drodze uchwały ustępujących członków Zarządu, zwykłą większością głosów.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  1. złożenia pisemnej rezygnacji,

  2. śmierci członka Zarządu,

  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu:

  1. posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku,

  2. posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działań Fundacji, a w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym statucie, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, uchwalanie planów działania i reprezentowania Fundacji na zewnątrz, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa/przewodniczącego.

  2. ustalenie i zmiana Statutu,

  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

  4. opiniowanie programów działania Fundacji,

  5. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  6. opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,

  7. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

  8. organizuje zbiórki i imprezy publiczne, aukcje i bale dobroczynne.

 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

 4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są wszyscy członkowie zarządu samodzielnie.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przez pozostałych członków.

 2. O miejscu i terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność połowy składu Zarządu. Powiadomienie
  o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu jest przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego ( listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) lub drogą mailową, SMS na wskazany numer telefonu i opublikowaną informacją na stronie Fundacji.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

V - KOMPETENCJE FUNDATORA

§ 16

 1. Do kompetencji Fundatora należy:

  1. wybór pierwszych członków Zarządu Fundacji,

  2. łączenie Fundacji z inną fundacją,

  3. likwidacja Fundacji

 2. Decyzje Fundatora zapadają w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku śmierci Fundatora jego powyższe kompetencje będą przysługiwać Zarządowi.

 4. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

 

VI - ZMIANA STATUTU

§ 17

 1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tego organu.

 2. Zmiany Statutu mogą uzupełniać cele określone w akcie założycielskim. Zmiany statutu nie mogą uchylać celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

 

VII - POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów nawet w przypadku śmierci Fundatora.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

 3. Uchwałę w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Fundator po uzyskaniu stanowiska Zarządu.

 

 

 

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji lub w razie śmierci Fundatora mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających
  w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001