Konkurs "NASZ LAS" - Regulamin

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „NASZ LAS”

ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „NASZ LAS” obrazującego życie lasu, zwanego dalej ,,Konkursem” jest Fundacja Ochrona Polskich Lasów z siedzibą w m. Garcz (83-333 Chmielno), ul. Widokowa 2, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanymi Uczestnikami). Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń posiadający ważną legitymacje szkolną w dniu przesłania pracy.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie rodzin Organizatora.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika jednego zdjęcia oraz informacji zawartych w pkt. 3.1.2.

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych;
 • podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

TEMAT KONKURSU

Tematem Konkursu jest pokazanie jak wiele funkcji spełnia ekosystem leśny. Las to bogactwo wielu źródeł tj. opał, pożywienie zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Energia lasu to również zależności między stworzeniami żyjącymi w gęstym listowiu, gdzie przez cały czas trwa nieustający obieg życia. Rozkładające się resztki organiczne są źródłem składników pokarmowych dla rosnących roślin i zwierząt. Fotografia może więc przedstawiać każdy aspekt charakteryzujący las również w formie rabunkowej działalności człowieka jak i kryzysowej powiązanej z działalnością sił przyrody bądź błędem lub świadomym działaniem człowieka.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

 • Przesłać zdjęcie na adres poczta.fundacjaopl.pl o następujących parametrach:
 • fotografia ma być w formacie JPG,
 • rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 15 MB.
 • Do zdjęcia dołączyć następujące dane:
 • Imię i nazwisko;
 • Nick (określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego anonimowość np. rom17);
 • nazwę szkoły, do której uczęszcza;
 • adres zamieszkania w tym: ulicę, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miasto;
 • telefon kontaktowy (może być rodziców);
 • adres email, na który zostaną wysłane informacje dotyczące sposobu i miejsca odbioru nagród;
 • tytuł zdjęcia oraz miejsce i data wykonania fotografii;
 • opis zdjęcia (max. 500 znaków wraz ze spacją) odnoszący się do jego treści i przesłania;

Organizator zaznacza, iż fotografia, która zostanie zakwalifikowana do dalszego rozpatrywania przez zespół Sędziowski, zostanie opublikowana na portalu Konkursu na początku następnego miesiąca w stosunku do daty nadesłania do Organizatora konkursu.

Dopuszczalna jest ingerencja komputerowa w wygląd zdjęć jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej - polegających na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany - opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

Do Konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:

 • naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
 • naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
 • zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe
  i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
 • zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi
  w Urzędzie Patentowym,
 • zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),
 • nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,
 • naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od 01.07.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

4.2. Zdjęcia mogą być nadsyłane od momentu ogłoszenia do 31.03.2020 r. do godziny 24:00 (prace oraz opisy (patrz pkt. - 3.1.2 dostarczone po tym terminie do Organizatora nie będą brane pod uwagę w Konkursie).

4.3. Zdjęcia będą miały prawo ubiegać się o nagrody:

a) w Głosowaniu Finałowym:
trzy Nagrody Główne przyznawane przez Zespół Sędziowski;
Nagrodę Publiczności przyznawaną przez internautów.

b) w głosowaniach miesięcznych - o Tytuł Zdjęcia Miesiąca - dotyczy to zdjęć, które zostaną nadesłane na Konkurs do końca sierpnia, września, października, listopada, grudnia 2019 oraz stycznia, lutego i marca 2020 roku.

c) nagrodę publiczności główną otrzyma autor zdjęcia wyłoniony spośród zwycięzców poszczególnych miesięcy, który otrzymał najwięcej głosów.

4.4. Procedura wyboru zdjęć do Etapu Finałowego:
Na koniec miesiąca sierpnia, września, października, listopada, grudnia 2019 oraz stycznia, lutego i marca 2020 roku Zespół Sędziowski będzie kwalifikował maksymalnie do 10 zdjęć do Etapu Finałowego. Zakwalifikowane zdjęcia będzie można zobaczyć na portalu www.fundacjaopl.pl od 8 września, 8 października, 8 listopada, 8 grudnia 2019 oraz 8 stycznia, 8 lutego i 8 marca 2020 roku Pulę finałową stanowić więc będzie maksymalnie 80 zdjęć. Od 10 kwietnia do 31 maja 2020 r. spośród zdjęć zakwalifikowanych do Etapu Finałowego Zespół Sędziowski wybierze nominowanych do trzech Nagród Głównych, a internauci w głosowaniu internetowym wybiorą nominowane zdjęcie do Nagrody Publiczności.

4.5. Procedura wyboru Zdjęcia Miesiąca:
Zdjęcia wybrane przez Zespół Sędziowski na koniec każdego miesiąca będą poddane pod głosowanie internautów. Internauci będą mieli czas od 8 każdego miesiąca do jego końca czas na oddanie głosu. Internauta może głosować raz w miesiącu, jednorazowo wybierając jedno zdjęcie poprzez jego kliknięcie i zalogowanie się w panelu konkursowym. Internauta może oddać tylko 1 głos, jeśli zaznaczy więcej jego głosy będą nieważne. Autorzy 3 zdjęć, które otrzymały największą ilość głosów w danym miesiącu otrzymują w nagrodę w postaci wydawnictwa albumowego.

4.6. Głosowanie Finałowe.

Umieszczenie 80 najlepszych zdjęć na stronie konkursu (wybranych przez Zespól Sędziowski nadesłanych do końca sierpnia, września, października, listopada, grudnia 2019 oraz stycznia, lutego i marca 2020 roku) w dniu 10 kwietnia 20120 roku.

Termin głosowania internautów od 10 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników głosowania internautów do 5 czerwca 2020 r.

4.7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po 10 czerwca na stronie internetowej, a nagrodzone osoby zostaną powiadomione mailowo o wygranej oraz zaproszone na Galę Finałową, która odbędzie się na początku września 2020 roku.

4.8. Nagrodzone prace (w Etapie Finałowym) zostaną zaprezentowane na Gali Finałowej podsumowującej Konkurs.

5. NAGRODY

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez internautów oraz Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora.

5.2. Zespół Sędziowski biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna trzy Nagrody Główne, a internauci wybiorą laureata Nagrody Publiczności oraz wybierać będą co miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2020 roku) prace do tytułu Zdjęcia Miesiąca.

5.3. Zespół Sędziowski może, jeżeli uzna to za zasadne, przyznać dodatkowe wyróżnienia.

5.4. Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.

5.5. Organizator ma prawo do innego podziału nagród w Konkursie.

5.6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników oraz miejsce prezentacji nagrodzonych prac zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.fundacjaopl.pl/konkurs

6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną po 10 czerwca 2020 powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

6.3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

7.2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

7.3. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internetowej, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

7.4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.

7.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo powiązane z ofertami i komunikacją Organizatora.

7.7. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

7.8. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu www.fundacjaopl.pl

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: poczta@fundacjaopl.pl

8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

8.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjnomarketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018.1000). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.5 Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001