Historia

Fundacja Ochrona Polskich Lasów zapoczątkowała swą działalność 23 grudnia 2016 roku. To w tym dniu fundator, Pan Kamil Lejkowski przed notariuszem Roberto Leszkowskim podpisał Akt Notarialny z Oświadczeniem o Ustanowieniu Fundacji, która działać ma zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach. (dz. U. z 2016 r. poz. 40).

Wg. zapisów powyżej określonego dokumentu, celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych związanych z ochroną lasów polskich i populacji leśnej zwierzyny łownej w połączeniu z Polskim Związkiem Łowieckim,
 2. Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji,
 3. Aktywna promocja wzorców związanych z ochroną środowiska naturalnego w tym lasów, dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem przyrody i zwierzyny leśnej,
 4. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie ochrony lasów, aktywności obywatelskiej, działania szeroko pojętej ochronie lasów, zwierzyny i pozostałej przyrody, ziemi i wszystkich rodzajów wód.

Fundacja planuje realizować swe cele poprzez:

 1. Działalność kulturową w postaci:

  • Organizowania koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji,

 2. Działalność edukacyjną poprzez:

  • Upowszechnianie wiedzy o sposobach, rodzajach i metodach ochrony lasów,
  • Promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnianie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
  • Organizowanie prelekcji na temat ochrony lasów, zwierzyny leśnej i przyrody,
  • Zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin,

 3. Działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie,
 4. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji OPL,
 5. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Kolejną ważną datą w historii fundacji jest 10 październik 2018 roku. To wtedy dokonano rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i nadano nr 0000752237.

Okres dwóch lat od podpisania Aktu Notarialnego do rejestracji w KRS, to czas, kiedy krystalizował się statut. To rozmowy z prawnikami na temat kształtu i treści statutu, tak aby nie wystąpiły żadne zastrzeżenia w KRS-ie. Po rejestracji nadeszła pora na otwarcie konta, utworzenie strony internetowej oraz propagowanie naszej działalności.

Fundacja Ochrona Polskich Lasów
83-333 Garcz, ul. Widokowa 2

Nr konta: Bank BOŚ 60 1540 1098 2059 0001 7519 0001